Julie Fowlis - "Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach"

A wealth of great music has come from the British Isles, including some stunning tunes in Gaelic. I caught this tune on The World. Julie Fowlis' website is here. The lyrics are:Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch)Gur e m' anam is m' eudailchaidh an-dè do Ghleann Garadh:fear na gruaig' mar an t-òris na pòig air bhlas meala.O hi ò o hu ò, o hi ò o hu ò,Hi rì ri